top of page

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Balanced Equitation

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Balanced Equitation, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda met inschrijfnummer 75387417 (hierna te noemen: “ Balanced Equitation”) worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door “Balanced Equitation” uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.

1.2. Opdrachtnemer is “Balanced Equitation”.

1.3. Opdrachtgever is de contractuele wederpartij van “Balanced Equitation”. Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant en afnemer bedoeld.

1.4. Met “instructie” wordt bedoeld: een workshop, training, analyse, begeleiding- of coachingstraject of een andere activiteit, individueel of in groepsverband.

1.5. Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge overeenkomst of doordat de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van de opdrachtgever.

1.6. Deelname aan de activiteiten van Balanced Equitation brengt steeds een aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden met zich mee.

1.7. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders tussen “Balanced Equitation” en opdrachtgever wordt overeengekomen.

1.8. Deelname aan instructie van “Balanced Equitation” alsmede afname van diensten en/of goederen geschiedt uitsluitend op eigen risico.

 

2. Prijzen

2.1. “Balanced Equitation” hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever van “Balanced Equitation” wenst te betrekken. De prijzen staan vermeld op de website van “Balanced Equitation”. Indien anders overeengekomen staat dit op de overeenkomst/factuur welke bij ingang van de door “Balanced Equitation” te leveren dienst is ondertekend en overhandigd.

2.2. Aan de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen op de website zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd.

2.3. “Balanced Equitation” heeft het recht om de prijzen te verhogen en de prijzen op de website aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.

2.4. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

 

3. Financiële voorwaarden

3.1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

3.2. Het verschuldigde bedrag dient bij vooruitbetaling middels een overschrijving, uiterlijk twee weken vóór de startdatum van de instructie, te worden voldaan.

3.3. Indien de overeenkomst binnen de termijn van twee weken voor aanvang van de instructie wordt gesloten, dan bedraagt de betalingstermijn 1 week, maar dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de instructie voldaan te zijn.

3.5 Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden door telefonisch dan wel per e-mail contact op te nemen met "Balanced Equitation". Indien de afzegging binnen 24 uur van de afgesproken tijd valt, zullen de volledige instructiekosten per factuur in rekening worden gebracht. Deze regel is alleen van toepassing op de trainingsbegeleiding, analyses en behandelconsulten. Wanneer er sprake is van een traject/behandelplan dan vervalt er één consult van deze overeenkomst.

3.6. “Balanced Equitation” is gerechtigd de opdrachtgever of de door hem gestuurde deelnemer aan de instructie bij wanbetaling of niet tijdige betaling van bedoelde gelden door de opdrachtgever van deelname uit te sluiten.

3.7. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

3.8. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige opdrachtgever.

 

4. Verzuim

4.1. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn.

4.2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke “Balanced Equitation” heeft.

4.3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buiten-gerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

4.4. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft “Balanced Equitation” het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

4.5. “Balanced Equitation” heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

5. Aansprakelijkheid “Balanced Equitation”

5.1. “Balanced Equitation” is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door “Balanced Equitation” aangeboden producten.

5.2. “Balanced Equitation” is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

5.3. “Balanced Equitation” is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van “Balanced Equitation”.

5.4. “Balanced Equitation” is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens “Balanced Equitation”, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.

5.5. De aansprakelijkheid van “Balanced Equitation” voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor “Balanced Equitation” zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

6. Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering

6.1. De opdrachtgever is jegens “Balanced Equitation” aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

6.2. De opdrachtgever en/of de door hem gestuurde deelnemer aan een instructie dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen het paard waarmee aan de instructie wordt deelgenomen, zelf te verzekeren.

6.3. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een ongevallen verzekering.

 

7. Training paard

7.1. Het door “Balanced Equitation” trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.

 

8. Instructie en trainingen

8.1. Door de instructeur van “Balanced Equitation” wordt aan de opdrachtgever instructie gegeven. Deze instructie betreft het verbeteren van de rijvaardigheid van ruiter en optimaal bewegen van paard. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan op een door de opdrachtgever gekozen locatie en moet door de instructeur geschikt bevonden worden, of op een door “Balanced Equitation” gekozen geschikte locatie.

8.2. Opdrachtgever en/of de door hem gestuurde deelnemer aan de instructie neemt aan de instructie van “Balanced Equitation” voor eigen rekening en risico deel en zal ten aanzien van (de instructeur/lesgever van) “Balanced Equitation” geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. “Balanced Equitation” is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade tijdens de deelname aan een instructie en na toepassing van het geleerde in de praktijk.

8.3. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de opdrachtgever verschuldigde (deelname)prijs.

8.4. De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

8.5. Tijdens het paardrijden (gedurende een instructie) is het dragen van een veiligheidscap verplicht, alsmede schoeisel welke bedoeld is voor het uitoefenen van de paardensport zoals rijlaarzen.

8.6. De instructeur van “Balanced Equitation” is in het bezit van een instructeursdiploma.

9. Behandeling/Consult

9.1 Een consult/behandeling aangeboden door Balanced Equitation is geen vervanging van Veterinaire zorg, enkel een aanvulling op de totale verzorging van uw dier. Balanced Equitation is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een behandeling/consult.

 

 

 

10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

10.1. “Balanced Equitation” heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden/diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn.

10.2. “Balanced Equitation” heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsles / workshop te weinig deelnemers zijn.

 

11. Digitale cursussen en programma's

11.1 De aanschaf van een digitale cursus of programma komt tot stand na betaling van het product. Na betaling ontvang je per mail een bevestiging en toegang tot het aangeschafte product. Mocht dit niet het geval zijn kun je contact opnemen met balanced_equitation@outlook.com.

11.2 Restitutie van reeds betaalde bedragen is niet mogelijk.

11.3.De aangeschafte cursus is persoonlijk en de toegang mag niet gedeeld worden. Het aangeschafte product niet doorverkocht worden. Zodra dit wel gebeurd, wordt de toegang van tot het account geblokkeerd en is er geen recht op restitutie.

11.4. Het lesmateriaal mag niet gedownload worden of verspreid. Het lesmateriaal blijft in eigendom van Balanced Equitation en het auteursrecht is van Balanced Equitation.

 

12. Annulering

12.1.“Balanced Equitation” is bevoegd om te allen tijde een geplande instructie te annuleren zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Het gehele deelnamebedrag zal in deze direct terugbetaald worden en de opdrachtgever wordt telefonisch en/of per email op de hoogte gebracht.

12.2.Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt “Balanced Equitation” het recht de instructiedata te verplaatsen naar een later tijdstip.

 

13. Annulering door opdrachtgever bij cursussen en workshops

13.1.Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden (per brief of email).

13.1.1.Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd voor administratie en bureaukosten.

13.1.2.Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de workshop/training is 75% van het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

13.1.3. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de workshop/training is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.  Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden, dit in overleg met Balanced Equitation.

13.1.4.Bij het niet komen opdagen van de deelnemer(s) is het gehele deelnamebedrag verschuldigd. Er zal tevens geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden.

13.2.Indien mogelijk kan men een verzoek indienen de workshop/training om te boeken. De mogelijkheid tot omboeken is afhankelijk van ruimte in de planning van Balanced Equitation en boeking van de accommodatie met paarden.

 

14. Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal

14.1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het trainingsmateriaal berust bij “Balanced Equitation”.

14.2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Balanced Equitation”.

14.3. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

14.4. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

14.5. Foto- en filmmateriaal en referenties kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website en in brochuremateriaal van “Balanced Equitation”.

 

15. Geldigheid

15.1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

15.2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

16. Rechtskeuzen en forum

16.1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

16.2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Balanced Equitation

Wethouder Kuijpersstraat 2a, 4285XM, Woudrichem

KvK 75387417

bottom of page